Bink drumt hier op een nummer mee wat hij in 2 lessen geleerd heeft.

Lees deze voorwaarden goed door. Onderaan de voorwaarden kunt je terug keren naar het inschrijfformulier.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inschrijving en duur van de overeenkomst
1. Met inschrijving van deze lessen verbindt men zich aan het gestelde in deze regels.
2. Minderjarigen moeten ingeschreven worden door hun wettelijke vertegenwoordiger.
3. De lesovereenkomst wordt aangegaan voor een heel jaar. Na dat jaar wordt de
    lesovereenkomst automatisch voortgezet, tenzij de leerling schriftelijk heeft opgezegd.
    (zie artikel 2).
4. Bij de inschrijving is de datum van ondertekening van het inschrijfformulier, de ingangsdatum
    van de lesovereenkomst, tenzij anders vermeld op het inschrijfformulier.
5. Naam en of adreswijziging dienen schriftelijk aan de Drumschool gemeld te worden middels
    een e-mail.

Artikel 2. Opzegging of beëindiging van de lessen
1. Opzegging is altijd mogelijk, met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn. Vindt de
    opzegging 1 maand voor de zomervakantie plaats, dan is de maand juli de laatst betalende
    maand. Er wordt dan niet betaald voor de maand augustus.
2. Opzegging dient voor de 1e van de maand te geschieden door middel van een e-mail aan de
    drumschool. (info@drumschoolpaulcastricum.nl)

Artikel 3. Betalingsverplichting en lesgelden
1. Wij hanteren een verspreide betaling. Dit houdt in dat het lesgeld wat op jaarbasis betaald
    moet worden, verspreid wordt over 12 maanden. Hierdoor is het maandtarief lager maar
    betekent wel dat elke maand hetzelfde bedrag betaald moet worden, ook als er
    vakantieweken in een maand vallen. Wij hanteren dit systeem om extra administratiekosten
    te voorkomen.
2. Een lesjaar en tevens ook de betalingstermijnen lopen van de maand augustus t/m juli.
    Waarbij de vakanties van de basisscholen in Heerhugowaard gelijk lopen aan onze
    vakantieweken. Hier kan soms een uitzondering op gemaakt worden.
3. Bij wekelijks les is het lesgeld gebaseerd op 41 lessen per jaar. Bij 1 les per 2 weken is het
    lesgeld gebaseerd op 20 lessen per jaar. Door een vakantie bij een 2 wekelijkse les zal de les
    een extra week opschuiven. Bij 1 les per maand is het lesgeld gebaseerd op 12 lessen per
    jaar en is het lesgeld gebaseerd op een losse les.
4. Het lesgeld dient automatisch overgeschreven te worden op de eerste van iedere nieuwe
    maand. U betaald dan altijd een maand vooruit.
5. De automatische overschrijving dient men zelf in te stellen bij uw bank of via
    internetbankieren.
6. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt de docent zich het
    recht de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.
7. Zonder opzegging per mail blijft de leerling lesgeldplichtige. Ook als er geen lessen worden
    gevolgd.
8. De lesgelden kunnen jaarlijks worden aangepast a.h.v. de prijsindex.

Artikel 4. Ziekte of afwezigheid
Afwezigheid van leerling

1. Bij afwezigheid van de leerling blijft men altijd lesgeld verschuldigd.
2. Geeft de leerling een tijdig afbericht van minimaal 48 uur voor de les, dan is de docent
    verplicht deze les in te halen met een maximum van twee keer per lesjaar. Is dit maximum
    van 2 keer verstreken dan geld er alleen een uitzondering op de regel als de docent besluit de
    les alsnog te verzetten. De docent is dit niet verplicht en zal dit alleen doen als er voldoende
    plek in de agenda is. Ook kan er een uitzondering op de regel zijn als de leerling vooraf bij het
    inschrijven aangeeft dat hij moeilijk zit door bijv. ploegendienst etc. Dit moet dan wel door de
    docent aangegeven worden op deze overeenkomst.
3. Bij langdurige afwezigheid van de leerling door ziekte, vakantie etc. heeft de leerling een
    eigen risico van 1 maand. De docent is dan niet verplicht de verzuimende lessen in te halen.
4. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de voorafgaande vrijdag voor 12 uur ’s middags te
    worden geannuleerd.
5. Inhaallessen gelden niet voor verrekening met het opzegtermijn.

Afwezigheid van de docent
1. Bij verhinder van de lessen is de docent gerechtigd om een vervanger te laten lesgeven of de
    lessen te verplaatsen naar een ander moment.
2. Is dit alles niet mogelijk dan zal er een restitutie van het lesgeld plaatsvinden, mits de leerling
    op meerdere aangegeven momenten niet blijkt te kunnen.

Artikel 5. Restitutie lesgeld
1. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats d.m.v. een schriftelijk verzoek m.b.t. de
    onderstaande gevallen:
2. Overlijden van de leerling.
3. Lesuitval van lessen veroorzaakt door afwezigheid van docent,
    mits er geen invaller kon zijn of dat er alles aan gedaan is om de les te verplaatsen.

Artikel 6. Diefstal, vermissing of schade
1. Drumschool Paul Castricum is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade aan de
    persoonlijke eigendommen van de leerling.
2. Schade die wordt aangebracht aan het gebouw of eigendommen die toebehoren aan
    Drumschool dienen door de leerling, of bij minderjarigheid door de ouder/verzorger, te worden
    vergoed.
3. De leerling en of ouder/verzorgen is zelf verantwoordelijk voor het dragen van
    gehoorbescherming. Wij raden hierbij aan om altijd gehoorbescherming mee te nemen en te
    dragen.

Artikel 7. Lesmateriaal, lestijden en instrumenten
1. De kosten van lesmaterialen zoals boeken zijn voor de leerling. Heeft de leerling geen boek
    dan zal de docent gebruik maken van kopieën, deze zijn op kosten van de drumschool.
2. Wijziging van lestijden is alleen mogelijk in overleg met de docent en kan niet eenzijdig
    worden gewijzigd.

Artikel 8. Suggesties en/of klachten
1. Wekelijks krijgen wij veel leerlingen bij ons in de drumschool. We vinden het belangrijk dat
    onze leerlingen tevreden zijn over onze drumlessen. Ben je toch niet tevreden of heb je een
    goed idee voor verbetering? Voel je dan vrij om contact op te nemen met de drumschool. Wij
    stellen dit zeer op prijs en vinden het alleen maar fijn om op de hoogte te zijn!

Drumschool Paul Castricum Buys Ballotstraat 55 1704 SK Heerhugowaard Tel.nr.: 06-41019023 Mail: info@drumschoolpaulcastricum.nl

TERUG NAAR INSCHRIJFFORMULIER
Drumles voor jong en oud op ieder niveau

Buys Ballotstraat 55
1704 SK
Heerhugowaard

Drumschool PC
Contact
Diril Cymbals

© copyright 2017